Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2020/2021

Veen, 4 februari 2020

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 • Inleiding
 • Visie, missie en doelstelling
 • Doelen
 • Organisatie
 • Bestuur
  • Coördinatie
  • Vrijwilligers
  • Financiën

 • Activiteiten
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Huisvesting en exploitatie

1. VOORWOORD

Stichting Inloophuis Altena

Na het passeren van de akte op 11 december 2019 is het Inloophuis Altena vanaf 15 januari 2020 officieel van start gegaan. Hieraan voorafgaand zijn in de afgelopen 6 maanden de eerste ideeën omgezet in een realistisch plan, dat heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting Inloophuis Altena. De ideeën over de oprichting van een inloophuis in de Gemeente Altena zijn ontstaan tijdens de Samenloop voor Hoop 2019.  Met de oprichting van deze stichting verwachten wij te voorzien in een “sluimerende” behoefte in onze gemeente.

Onderdak is gevonden in samenwerking met de Gemeente Altena in De Werf, Raadhuisplein 1, te 4285 CT Woudrichem.

Het bestuur wil u graag meenemen en kennis laten maken met deze ontwikkeling.

2. INLEIDING

Voor u ligt het eerste beleidsplan van Inloophuis Altena.

Inloophuis Altena beoogt een vanzelfsprekend aanspreekpunt te worden voor mensen die geraakt zijn door kanker en heeft de ambitie om inwoners van de Gemeente Altena te bereiken. Dit eerste beleidsplan wil u inzicht geven in de doelstellingen, organisatie, activiteiten en financiën van het Inloophuis Altena nu, en de ambities voor de komende jaren. Wij hopen en gaan er vanuit dat dit beleidsplan voor u aanleiding mag en kan zijn om contact met ons op te nemen, dan wel er samen mee voor te zorgen dat we onze missie kunnen volbrengen.

Psychosociale gevolgen van kanker…

(Beleidsplan Inloophuis de Gele Linde)

“Uit onderzoek onder (ex) kankerpatiënten blijkt dat verreweg de meesten psychische problemen ervaren. Deze problemen zijn veelal terug te voeren op het levensbedreigende en moeilijk beheersbare karakter van de ziekte. Verder heeft ongeveer 60% last van lichamelijke problemen zoals vermoeidheid en pijn. Ongeveer de helft van de patiënten heeft relationele problemen. Verder noemt 40% problemen die samenhangen met de gezondheidszorg, zoals een tekortschietende informatie tijdens de behandeling. Tot slot ondervindt een vijfde deel van de patiënten problemen van praktische- en financiële aard.

Ook blijkt dat er bij ongeveer de helft van de kankerpatiënten behoefte bestaat aan contact met lotgenoten, die hetzelfde hebben meegemaakt. Zij willen vooral hun verhaal kunnen vertellen, hebben behoefte aan psychosociale ondersteuning buiten het ziekenhuis en hebben behoefte aan informatie, groepsgesprekken e.d.

Veel mensen met een diagnose “kanker” hebben behoefte aan hulp bij het leren omgaan met heftige emoties, boosheid, verdriet, angst en somberheid, om meer greep te krijgen op het leven of om troost te zoeken. Sommige patiënten zoeken professionele psychosociale begeleiding naast (of na) de medische behandeling. Anderen zoeken hulp in het contact met lotgenoten.”

3. VISIE, MISSIE EN DOELSTELLING

Visie

Er is in de Gemeente Altena, behoefte aan een plek waar mensen die geraakt zijn door kanker, op welke manier dan ook, hun naasten, nabestaanden en lotgenoten, samen kunnen komen. Een vaste plek, laagdrempelig en een ongedwongen sfeer staan ons voor ogen. Dat kan door, los van alle medische bemoeienis, elkaar persoonlijke aandacht en een luisterend oor te bieden. Daar kunnen activiteiten plaatsvinden waar de mensen behoefte aan hebben en hen ondersteuning biedt.

Er zijn diverse instanties en instellingen die zich bezig houden met kanker-problematiek. Helaas zijn de mogelijkheden voor niet-medisch gerichte aandacht niet altijd even doorzichtig. Onze samenleving voorziet onvoldoende in noodzakelijke hulp en aandacht voor mensen met kanker, niet alleen tijdens het ziekteproces, maar zeker daarna. Hierdoor kan het gevoel ontstaan dat deze steeds groeiende groep aan haar lot wordt overgelaten.  Het is juist deze “leegte” die Inloophuis Altena wil invullen.
 

Missie

Mensen ondersteunen die direct en indirect met kanker te maken hebben. Daarin vinden wij onze uitdaging

De volgende kernwaarden spelen een belangrijke rol:
a. Gastvrijheid

Inloophuis Altena wil uitgroeien tot een vanzelfsprekend eerste aanspreekpunt voor mensen die met kanker geconfronteerd worden, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Gasten van Inloophuis Altena wordt de vrijheid geboden om aandacht te vragen en te kiezen voor activiteiten waar op dat moment behoefte aan bestaat.

Door het creëren van voorwaarden en mogelijkheden wordt ontdekt en ervaren, dat  ondanks kanker “het LEVEN nog steeds ZIN” heeft.
b. Empathie

De deelnemers kunnen rekenen op een luisterend oor, begrip voor de situatie en respect voor wisselende gemoedsstemmingen.
c. Veiligheid

Bezoekers moeten en mogen zich veilig voelen in een omgeving waar informatie vertrouwelijk is en vooral vertrouwelijk blijft. Integriteit en eerlijkheid van alle aan het Inloophuis verbonden personen moeten waarborgen dat onze gasten zich veilig voelen.
Doelstelling;

Inloophuis Altena stelt zich ten doel, een ontmoetingsplek te bieden, dicht bij huis, voor mensen die met kanker te maken hebben, voor hun naasten, voor hun nabestaanden en voor lotgenoten. Een plaats waar zij samen kunnen komen, gevoelens te uiten en in alle rust dat te doen waar ze behoefte aan hebben.  Inloophuis Altena straalt gemoedelijkheid uit. Ons Inloophuis heeft een “open deur”, is laagdrempelig en biedt in een huiselijke sfeer begeleiding door vrijwilligers met een luisterend oor. Onze gasten kunnen onaangekondigd binnenlopen, even een kopje koffie of thee drinken en dan hun verhaal delen met lotgenoten en vrijwilligers. Informatie uitwisselen in een vertrouwde omgeving.

Deze doelstelling wil het Inloophuis Altena bereiken door:

a. Het hebben van een locatie waar men vrij binnen kan lopen;

b. Het organiseren van activiteiten en workshops;

c. Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen;

d. Het enthousiasmeren van vrijwilligers, bevorderen van deskundigheid;

e. Het voortdurend bouwen aan het verbeteren van de organisatie.

Inloophuis Altena is bereikbaar op een centraal gelegen plek in de Gemeente Altena, biedt goede parkeervoorzieningen en is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

4. DOELEN

In de komende periode wil het Inloophuis verder bouwen aan uitbreiding van aandacht en activiteiten voor mensen met kanker, hun naasten en/of nabestaanden.

 • Dit willen wij doen door lezingen te verzorgen en workshops te organiseren.
   
 • Daarnaast wil Inloophuis Altena komen tot de inrichting van een informatie/documentatie bibliotheek waar gasten informatie kunnen vinden over landelijke organisatie die zich bezighouden met de ziekte kanker, maar ook informatie over lokale/regionale ondersteuners.

 • Om deze doelen te kunnen verwezenlijken is geld nodig. Door middel van fondsenwerving, sponsoring, subsidies en door eigen acties, willen wij de benodigde financiën bij elkaar krijgen. De opzet van een donateurs-, c.q. vriendenorganisatie kan zorgen voor vaste jaarlijkse ondersteuning. Ook door voortdurend de aandacht te vestigen op ons Inloophuis in de media en daarbij voorrang afdwingen.

 • Het bestuur wil zorgen voor een professionele uitstraling. De professionele uitstraling wordt zichtbaar in de externe communicatie door bestuursleden en haar vrijwilligers. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor een open communicatie met derde partijen. Primair fungeert de website van ons Inloophuis als permanent communicatiekanaal.


5. ORGANISATIE

Inloophuis Altena is een vrijwilligersorganisatie. Het initiatief is ondergebracht in een Stichting met een onafhankelijk bestuur. In de Stichting zijn mensen actief die kennis hebben van het omgaan met zieken, geestelijke aspecten, maar ook patiënt of ex-patiënt zijn.

5.1 Bestuur

Het beleid wordt vorm gegeven door het bestuur. Het bestuur zet strategie uit en draagt haar visie uit naar buiten. Zij is verantwoordelijk voor de activiteiten en draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van de stichting.

Volgens de statuten is het bestuur minimaal samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 4 algemene bestuursleden. De taken en bevoegdheden van de bestuursleden liggen vast in de statuten.

5.2 Coördinatie

De bestuursleden zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie. Op termijn kan  een coördinatrice/coördinator worden aangewezen. Deze functionaris draagt de doelstellingen van de stichting uit, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij/hij zorgt voor een directe terugkoppeling naar het bestuur over zaken waarvan zij/hij in kan schatten dat deze direct aan het bestuur gemeld dienen te worden. Voor de functie van “coördinator” zal t.z.t. een apart functieprofiel worden opgesteld.

5.3 Vrijwilligers

Het bestuur zal de vrijwilligers optimaal enthousiasmeren en zorgen dat zij daarmede een professionele uitstraling tonen. Hiervoor zal hen voldoende (bij)scholing geboden worden afhankelijk van de functie die zij uitoefenen. Onder bijscholing kan tevens worden verstaan: deskundigheidsbevordering en begeleiding. In het nader vast te stellen vrijwilligersbeleid wordt ook waardering gemeten en uitgesproken. Hierin kan mede worden voorzien door te investeren in geld en ruimte. De vrijwilligers dienen te beschikken over een goed inlevingsvermogen en een flexibele instelling. Het bestuur gaat met elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst aan met daarin opgenomen een gedragscode.

5.4 Financiën

Het Inloophuis verkrijgt de voor de nastreving van haar doel benodigde middelen uit:

 1. Subsidies
 2. De opbrengst van activiteiten door de Stichting georganiseerd;
 3. Vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen (kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving), legaten en overige toevallige baten;
 4. Donateurs, cq vrienden van Inloophuis Altena

Het bestuur draagt zorg voor een verantwoord financieel beleid. Uitgangspunt is hiervoor de begroting die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. De penningmeester zorgt jaarlijks dat tijdig een begroting en rekening wordt aangeboden, een en ander zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting.

Mogelijkheden van structurele sponsoring worden onderzocht door vriend of donateur van het Inloophuis te worden.

De Stichting zorgt zo spoedig mogelijk voor de zgn. ANBI status, wat mogelijk maakt om giften ten laste van het belastbaar inkomen/belastbaar bedrag te brengen.

6. ACTIVITEITEN

Ter bevordering van het onderlinge contact vinden er diverse activiteiten plaats. Deze kunnen zowel groepsgericht als individueel gericht zijn.

Onder activiteiten wordt tevens verstaan het houden van individuele gesprekken of groepsgesprekken. Op basis van de behoefte kunnen derden worden ingeschakeld om te kunnen voldoen aan de vraag van de gasten.

De vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de activiteiten. Zij werken altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur of de t.z.t. aan te stellen coördinator/coördinatrice of diens vervanger/vervangster.

Zij hebben affiniteit met de mensen die leven met kanker en ze zijn bereid regelmatig één of meerdere dagdelen hun diensten ter beschikking te stellen.

Afhankelijk van o.a. de behoefte worden de navolgende activiteiten georganiseerd: gespreksgroepen, lezingen en themabijeenkomsten, massages en andere door de gasten zelf ingebrachte zaken. Denk o.a. aan schilderen, wandelen, massage, praten, koffie drinken… er “gewoon” zijn.

7. COMMUNICATIE

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie.

Onder interne communicatie wordt verstaan het op een open en gelijkwaardige wijze van om gaan met bestuursleden onderling, vrijwilligers onderling, gasten onderling en tussen elk van de drie genoemde partijen. Een toegankelijk communicatienetwerk wordt ingericht waardoor vrijwilligers op de hoogte blijven van ontwikkelingen, opmerkingen kunnen plaatsen en vragen stellen.

Onder externe communicatie wordt verstaan het communiceren met partijen anders dan hierboven vermeld. Dit kan zijn met de media, gelijksoortige stichtingen, gemeentebesturen, donateurs en denktank. Bruikbaar is o.a. de website, pers informatie, folders, posters, flyers en mogelijk in de toekomst een digitale nieuwsbrief. Voorts kunnen stagiaires met maatschappelijke betrokkenheid worden benaderd.

Los van het feit dat het Inloophuis zo breed mogelijk binnen de gemeenschap moet worden gepromoot is het van essentieel belang, dat het Inloophuis bekend moet zijn bij de 1e lijns gezondheidszorg. Huisartsen en mantelzorgers kunnen daarbij een uitermate belangrijke rol vervullen.

8. SAMENWERKING

Het is van belang dat lotgenoten en professionals op de hoogte zijn van het bestaan van ons Inloophuis. Daarom onderhoudt het Inloophuis goede contacten met hulpverlenende organisaties en instellingen zoals:

– Huisartsen

– Zorginstellingen met name de Thuiszorg en Buurtzorg

– Fysiotherapeuten

– KWF Kankerbestrijding

– Patiëntenverenigingen

– Vergelijkbare Inloophuizen
– Landelijke organisaties van inloophuizen
  (op termijn kan aansluiting worden gezocht voor ondersteuning en expertise)

– Notarissen
  (bij vragen van erflaters kan het Inloophuis voorgesteld worden voor het doen van een legaat)

9. HUISVESTING EN EXPLOITATIE

In De Werf te Woudrichem, aan het Raadhuisplein 1,  heeft de Stichting een ruimte die het de gasten mogelijk maakt om elkaar in alle rust en ruimte te ontmoeten om zomaar wat te praten of juist door middel van deelname aan activiteiten die rust en afleiding of aandacht te krijgen, die op dat moment gewenst wordt.

Om het Inloophuis laagdrempelig te houden zijn er vrijwel geen kosten voor bezoekers. Voor individuele activiteiten kan een bijdrage worden gevraagd, die vooraf door het bestuur is vastgesteld.

Ter dekking van de kosten van het Inloophuis wordt een beroep gedaan op subsidiegevers (fondsen en lokale bedrijven), de gemeente, alsmede van sponsors en donateurs in zowel het bedrijfsleven als uit particulier initiatief.

Voorts zoeken we donateurs en vrienden van Inloophuis Altena

Wij hopen u met dit beleidsplan een beeld geschetst te hebben over de opzet en doelstellingen van Inloophuis Altena.

Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen, kunt u een positieve bijdrage leveren ?

Graag….. samen kunnen we ons Inloophuis Altena tot iets moois en waardevols maken.

Stichting Inloophuis Altena

Locatie:

De Werf

Raadhuisplein 1

4285 Woudrichem

Secretariaat:

Burgemeester van Dijkstraat 1

4264 RZ Veen

Bereikbaarheid

06 – 23 09 66 13

info@inloophuisaltena.nl

www.inloophuisaltena.nl

kvk       :76632024

reknr     :NL47  RABO 0349 7528 85
             tnv Inloophuis Altena                 

Facebook